Muốn làm tốt vai trò của mình thì người gia sư Hà Nội cần phải làm gì?